Beleid Stichting Vrienden van het Prinsenkwartier

Doel van de Stichting Vrienden van het Prinsenkwartier
Sinds 2014 is het gebouw aan het Delftse Sint Agathaplein 4, bekend onder de naam “Prinsenkwartier” een cultureel centrum. Er vinden exposities plaats van Delftse kunstenaars, er bevindt zich een kunstwinkel met producten van Delftse amateur kunstenaars, er zijn debatten, lezingen en muziekvoorstellingen. De stichting “ Vrienden van het Prinsenkwartier” wil specifieke activiteiten in en rond het Prinsenkwartier financieel kunnen ondersteunen. De stichting richt zich op geselecteerde activiteiten die openbaar toegankelijk zijn en een bijdrage leveren aan het culturele of intellectuele klimaat in Delft. De stichting beoogt niet het maken van winst en het bestuur ziet er op toe dat ten minste 90% van de uitgaven van de stichting het algemeen nut dienen. Soms wordt naar de stichting gerefereerd als het “vriendenfonds”.

Werkwijze bij aanvragen tot ondersteuning
Organisatoren van een culturele activiteit in of rond het Prinsenkwartier richten zich met een aanvraag voor ondersteuning tot het bestuur van de stichting. De aanvraag is vergezeld van een

  • Omschrijving van het evenement
  • De doelgroep en de verwachte deelname
  • Een begroting en een dekkingsplan.

Het bestuur beslist over toezegging op basis van

  • De mate waarop het evenement aansluit bij de doelstellingen van de stichting
  • De verhouding tussen de kosten en het algemeen nut van het evenement

Na afloop van het evenement dient de organisator een financiële verantwoording in die vergeleken kan worden met de begroting en het dekkingsplan.

"Geweldig programma, geweldige plek. Delft heeft het Prinsenkwartier nodig!!!"

Dick Holt